“Samen gemeente zijn op grond van het getuigenis van
Jezus Christus als Heer en Heiland.

ANBI Evangelische Gemeente Assen

A. Algemene gegevens

Evangelische Gemeente Assen; RSIN 822111275

Bezoekadres

Salland 4
9405 GM Assen

Contactgegevens

Postbus 98
9400 AB Assen.
info@eg-assen.nl
 

B. Samenstelling bestuur

De EGA heeft pastorale oudsten en bestuurlijke oudsten. De bestuurlijke oudsten vertegenwoordigen de gemeente in en buiten rechte.

C. Doelstelling en visie 
Het doel van de EGA is het samen gemeente zijn tot eer van God en opbouw van de gemeente, op grond van het gemeenschappelijk getuigenis van Jezus Christus als Heer en Heiland, persoonlijk als ook van de gemeente. De geloofsinhoud waar we ons als EGA op stellen wordt nader omschreven in het document ‘Geloofsgrondslagen’.
In het ReVisietraject 2013-2015 is als gemeente gezamenlijk vastgesteld dat we ons willen richten op: rust, bezinning en relaties. Dit vertaalt zich in vijf doelen:
1. De gemeente als rustplaats.
2. Ontmoeting met God en geestelijke groei.
3. Groeien in vreugde: dienen uit verlangen.
4. Onderling communiceren en elkaar accepteren.
5. Investeren in goed leiderschap.

D. Beleidsplan

Beleidsplan EGA

E. Beloningsbeleid

Binnen de EGA zijn er geen betaalde gemeentewerkers.

F. Verslag activiteiten

De EGA heeft wekelijks een dienst, met zang en muziek en een preek, waarin de kinderen naar de zondagsschool of crèche gaan. Tijdens de diensten werden collectes gehouden voor o.a. zendelingen die we ondersteunen. Verder werden activiteiten georganiseerd zoals bijbelstudiekringen, jeugdgroepen, een gebedsbijeenkomst, gemeentebijeenkomsten en extra diensten i.v.m. Kerst.

G. Voorgenomen bestedingen

EGA begroting 2019
Inkomsten         Uitgaven      
  Begroting   Realisatie     Begroting   Realisatie
  2019 2018 2017     2019 2018 2017
Giften gemeente 24.000 24.500 23.277   Financieel/Facilitair      
Collectes goede doelen 1.750 1.750 2.764   Giften goede doelen 1.750 1.750 2.764
Rente 0 50 0   Huur ruimten VvG 10.000 9.750 9.944
          Diaconie 1.000 1.000 693
          Externe ondersteuning 800 0 1.144
          ABC-gemeenten 900 900 900
          Boekhoudprogramma 300 350 295
          Verzekeringen 200 250 165
          Overige kosten gemeente 500 500 1.438
          Onderhoud website 150 1.250  
                 
          Onderwijs      
          Sprekers 4.050 4.000 4.061
                 
Zending 8.400 7.800 8.430   Zending 8.400 7.800 8.430
                 
          Evangelisatie      
          Ondersteuning acties 250 250 260
giften TT 400   381   TT-evangelisatieteam 500 600 1.212
                 
          Kinderwerk 1.250 1.200 776
                 
          Jeugdwerk 2.250 1.365 1.797
                 
          Muziek/Zang/Techniek      
          Huur ruimtes 1.575 1.575 1.540
          Overige kosten 500 250  
                 
          Kringen 600 1.250 321
                 
          Pastoraat 1.120 1.100 8
                 
          Diensten 1.900 2.350 681
                 
Subtotaal 34.550 34.100 34.852   Subtotaal 37.995 37.490 36.429
                 
Begrotingstekort 3.445 3.390 1.577   Begrotingsoverschot 0 0 0


 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

 

 

 

 

 

 

Realisatie

Begroot

 

Realisatie

Begroot

Inkomsten

2017

2017

Uitgaven

2017

2017

Financieel/Facilitair

 

 

Financieel/Facilitair

 

 

Collectes goede doelen

2.764

1.750

Giften goede doelen

2.764

1.750

Collectes gemeente

                 0

0

Huur ruimten

9.944

9.750

Giften gemeente

23.277

24.500

Diaconie

693

1.000

Rente

 

250

Externe ondersteuning

1.144

750

 

 

 

ABC-gemeenten

900

900

 

 

 

Boekhoudprogramma

277

350

 

 

 

Licenties

18

0

 

 

 

Activiteitenteam

512

0

 

 

 

Verzekeringen

Overige kosten gemeente                 

165

1.438

250

    1.000          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs

 

 

 

 

 

Sprekers

4.061

3.750

 

 

 

Onderwijskosten

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelisatie

 

 

 

 

 

Ondersteuning acties

260

250

Giften TT

             381

0

TT-evangelisatieteam

1.212

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderwerk

776

1.250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk

1.797

1.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muziek/Zang/Techniek

 

 

 

 

 

Muziek

 

250

 

 

 

Huur ruimtes

1.540

1.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kringen

321

1.250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoraat

8

750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diensten

169

2.100

 

 

 

 

 

 

Begrotingstekort

1.577

2.600

Begrotingsoverschot

0

0

Totaal

27.999

29.100

Totaal

27.999

29.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten

R 2017

B 2017

Uitgaven

R 2017

 

Giften UTI

 

0

Giften UTI

 

0

Giften/Collectes Filemon

274

250

Giften Filemon

274

250

Giften Gem Gods Matta

556

500

Giften Gem Gods Matta

556

500

Giften/Collectes C. Klaver

5.643

5.000

Giften uitzending C. Klaver

6.600

6.600

Giften zending algemeen

905

1.500

Verscheping goederen

 

250

Giften autofonds C. Klaver

792

1.200

Kosten autofonds C. Klaver

1.000

 

Uit autofonds C. Klaver

207

 

Naar autofonds C. Klaver

 

1.200

Van reserve Zending

52

350

Naar reserve Zending

 

0

Totaal

8.430

8.800

Totaal

8.430

8.800

 

 

 

 

 

 

Kom eens langs of neem contact op!

Samenkomstadres: CS Vincent van Gogh | Salland 4 | 9405 GM Assen
X